Homeopathie Blog

27. mrt, 2017

Een buurvrouw vertelde mij ooit over haar intense verdriet, het verdriet dat zij met zich meedroeg na het overlijden van beide ouders. Daarmee kwam een gemis, een gemis van een opa en oma voor haar kinderen. Ze legde mij uit dat ze om die reden een advertentie geplaatst had, in de krant, met de kop: Oma gezocht ter adoptie! Ik vond het in die periode van mijn leven, op zijn minst een zeer aparte actie. Echter, het is een actie die altijd in mijn hoofd en hart is blijven ronddolen. Nadat ik mijn starre mening, aangeleerd in mijn starre opvoeding, had herzien vond ik het toch een uiterst inspirerende actie.

Mijn eigen biologische oma was de allerliefste, zo’n oma waar je je op schoot aan vast wilt klampen. Zo’n oma, die ik nog iedere dag mis, haar ontluikende verhalen over alledaagse zaken: “hoe dat dan wel niet ging in de oorlog en erna”, “hoe zij omging met het overlijden van haar twee zonen”, “hoe zij 12 kinderen op de wereld gezet had met alle gemak” en! niet te vergeten “hoe je witte was ook echt wit krijgt”. Op zondagen om 11.45 fietste ik van Duitsland naar Nederland richting haar huis, want dan genoot alleen ik haar volle zorg en aandacht als 1 van de 24 kleinkinderen. Er was op dat tijdstip geen concurrentie van andere familieleden. Toen ik 36 was overleed zij, in mijn herinnering gekoesterd als zijnde mijn inspiratie tot het vergaren van zo veel mogelijk wijsheid en liefdevolle ervaringen, of in ieder geval levenslessen, zodat ik deze later met mijn kinderen en kleinkinderen mag delen, hen raad kan geven en een voorbeeld mag zijn voor ze.

Vorig jaar kwam “zij” voor het eerst in mijn praktijk. Je hebt wel eens van die momenten, dat je iemand in de ogen kijkt en op slag verliefd bent. Dat had ik. Met haar.

Lopen kost haar de grootste moeite en ze is ziek, ze is echt ziek. Parkinson in deze vorm en gradatie haalt je uit het alledaagse leven, televisie kijken, fietsen, wandelen, naar vrienden toe, het zit er gewoon allemaal niet meer in. Ze is eenzaam geworden hierdoor. Dit stuk is geen homeopathisch succesverhaal, die zijn er wel, maar helaas in dit geval niet en dat is ook niet de kern van dit blog. Ja, ze reageert mentaal en emotioneel goed op de Pulsatilla, haar verdriet is er wat behapbaarder door, maar de weefselschade is dusdanig dat het proces ook homeopathisch niet meer terug te draaien is.

Succes zit hem wel in het deel waarin ik haar vroeg of ik haar mocht adopteren, geïnspireerd door mijn buurvrouw, gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En ze zei ja, daardoor heb ik nu een lieve adoptie-oma en zij heeft mij. Wij hebben elkaar. Ruimdenkend zijn zit in ons hart. Onder alle aangeleerde Do’s en Don’ts…………..

30. jan, 2017

Antibioticaresistentie bij infectieziekten, anderzijds Homeopathie

Infectieziekten en epidemieën zijn met de opkomst van penicilline decennia lang in toom gehouden. Epidemieën ontstaan door virussen, maar worden behandeld met antibiotica om bijkomende bacteriële infecties te voorkomen. Langzaamaan is duidelijk geworden dat de grenzen van behandeling met antibiotica in zicht komen, want bacteriën worden steeds resistenter en de omvang van virussen neemt toe. Dit betekent dat er een toename is van epidemieën en er steeds minder geslaagde behandelingen zijn voor epidemische ziekten.

Hetzelfde geldt voor vaccins, waarover bekend is dat door het vaccineren een virus kan muteren en daardoor een toename van virussen kan volgen. Een mutatie van een virus kan een experimentele oorzaak hebben (zoals vaccineren) maar ook een natuurlijke oorzaak. Bij mutatie wijzigen de erfelijke eigenschappen van een cel zich.

Onder homeopaten is het veel voorkomende antibioticagebruik ook reden tot zorg. Antibiotica gebruik leidt tot verminderde weerstand. In de homeopathie probeert men het tegenovergestelde te bereiken, namelijk de weerstand te verhogen en het afweersysteem te versterken.

Antivirale middelen, zoals Tamiflu en Relenza, blijken tevens geen uitkomst te bieden bij de behandeling van virussen[1]. Er is zelfs gebleken uit 20 studies naar Tamiflu en 26 studies naar Relenza, dat ze de griepsymptomen met amper een halve dag verkorten, maar tegelijk het risico op misselijkheid, psychiatrische stoornissen en nierproblemen verhogen[2].

Samuel Hahnemann, de grondlegger van de Homeopathie, heeft in de 19e eeuw veel goede resultaten behaald met bestrijding van epidemische ziekten zoals Cholera en Tyfus door middel van homeopathische behandeling. En veel homeopaten zien heel goede resultaten in hun praktijk bij het homeopathisch behandelen van infectieziekten en kinderziekten

Antibiotica resistentie

Antibiotica veroorzaken resistentie bij bacteriën èn virussen[3].

Van TBC is bekend dat het niet lang meer zal duren voordat geen enkel antibioticum meer zal werken. Impetigo reageert ook bijna niet meer op antibiotica, er zijn vaak meerdere kuren nodig. Dit zien we ook steeds vaker bij blaasontstekingen, longontstekingen en wat te denken van de MRSA bacterie. Er zijn grote zorgen omtrent antibiotica-resistentie.  “Antibioticaresistentie wordt het grootste gezondheidsprobleem van de komende decennia”, aldus Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden en voorzitter van de commissie van het ZonMw programma Priority Medicines Antimicrobiele Resistentie, dat zich richt op de beheersing en oplossing van antibioticaresistentie.[4]

Uit vele onderzoeken komt naar voren dat we kampen met een actueel en groter wordend probleem. Het vele internationale vliegverkeer, waardoor mensen bacteriën op grote schaal verspreiden, de vergrijzing en de toename van het aantal chronische ziekten (stijging van 17% in de afgelopen 10 jaar volgens CBS[5]) hebben ertoe geleid dat steeds meer personen kwetsbaar zijn voor infecties. Micro-organismen zijn resistenter geworden tegen antibiotica. Antibiotica maakt geen onderscheid tussen schadelijke en onschadelijk bacteriën, alleen tussen bacteriën die uitgeroeid kunnen worden en bacteriën die kunnen overleven. Wanneer men antibiotica gebruikt zullen de meest gevoelige bacteriën verdwijnen en de meer resistente in het lichaam overblijven. Onnodig antibiotica gebruik veroorzaakt een resistentie risico, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving. In het zuiden van Europa is antibiotica zelfs vrij verkrijgbaar in apotheken, zonder doktersrecept. Daarnaast is de hoeveelheid antibiotica die we binnen krijgen via voedsel enorm en dan voornamelijk via onze vleesconsumptie. De antibiotica resistentie is een groeiend probleem op wereldschaal (WHO 2014). Onzorgvuldig gebruik lijkt de belangrijkste oorzaak in de humane gezondheidszorg. Maar ook het gebruik van antibiotica in de veehouderij en verspreiding van antibioticaresiduen in het milieu.

De EU heeft nieuwe richtlijnen opgesteld m.b.t. antibioticagebruik in de veehouderij. In eerste instantie verbood de EU rond 1999 stapsgewijs de standaard toepassing van antibiotica bij vee. Maar dit leek weinig effect te hebben, uiteindelijk verdubbelde het reguliere antibioticagebruik in de veehouderij [6]. Na alarmsignalen uit de humane gezondheidszorg hebben het Ministerie van EZ (economische zaken) en de veehouderijsector afgesproken om het gebruik in 2013 te halveren ten opzichte van 2009. Het doel voor 2015 is een reductie van 70% ten opzichte van 2009. Het verminderde gebruik leidt nog niet tot een toename van werkzame antibiotica. Tussen 2005 en 2012 schommelde het percentage resistente E-coli tegen een of meerdere groepen antibiotica in vleeskuikens rond de 90% ten opzichte van rond de 75% in 1999.

Op de website www.rijksoverheid.nl valt in het te downloaden artikel 3 van het kamerstuk ‘Vaststelling van begrotingsstaten’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te lezen dat de overheid ook internationaal aandacht vraagt voor bovenstaand thema. Zo blijkt ook uit de bekendmaking van minister Edith Schippers op de jaarlijkse algemene vergadering van de WHO in Geneve, waarin een bijeenkomst van ministers uit de hele wereld aangekondigd werd, welke plaatsvond in juni 2014 in Den Haag, om de aanpak van onzorgvuldig antibioticagebruik te bespreken[7].

In een begrotingsbijdrage voor ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij en het eventuele gebruik van homeopathie in plaats daarvan. In artikel 1 van het Programma-uitgaven volksgezondheid CCMO en het jaarplan van ZonMw valt te lezen dat de ontwikkeling van antibiotica stagneert. Nieuwe middelen ontwikkelen kost veel geld, wat commercieel niet aantrekkelijk is. Er zijn wel wat resultaten op terrein van resistentie m.b.t. capaciteiten van schimmelcultures en hun vermogen bacteriën te doden. Ook is de analysemethode verfijnd, waarmee artsen binnen enkele uren kunnen vaststellen of een bacterie resistent is of niet. Maar het resistentieprobleem blijft groeien en zich uitbreiden!

Dit is op zijn minst zeer zorgwekkend te noemen. Zo stellen ook het RIVM, de SWAB (stichting werkgroep antibiotica beleid) en de Rijksoverheid-Tweede kamer, ZonMw, de EU.

Antibiotica en Homeopathie

Ook onder homeopaten is het veel voorkomende antibioticagebruik reden tot zorg.  Antibiotica betekent letterlijk ‘tegen het leven’. Terwijl genezing in de homeopathie juist gaat om de levenskracht “ laten stromen” de dynamis zogenoemd. Geciteerd uit het Organon zesde editie van Samuel Hahnemann: “ De homeopathie gebruikt alleen geneesmiddelen die het vermogen hebben de conditie ofwel Dynamis te veranderen en welke in staat zijn actuele natuurlijke ziekten op te heffen op grond van gelijkenis ermee (similia similibus).” Zonder enige verzwakking of pijniging wordt de natuurlijke ziekte uitgeblust en kan de patiënt zelf herstellen. Antibiotica zou daarom alleen gebruikt moeten worden wanneer dit strikt noodzakelijk of levensreddend is. Een klassiek homeopaat zal proberen de afweer van een patiënt zo optimaal mogelijk te houden. Koorts is van groot belang voor het afweersysteem en daarmee voor een goed herstel. Antibiotica legt de koorts stil en vermindert de natuurlijke reactie van het afweersysteem, daarnaast doodt antibiotica niet alleen de slechte bacteriën maar ook de goede, wat het afweersysteem nog verder verzwakt. Een homeopaat probeert het tegenovergestelde te bereiken, de weerstand te verhogen en het afweersysteem te versterken[8]. Elk individu groeit, ontwikkelt en bestaat door zijn of haar fysieke en dynamische energie. Wanneer deze energie niet naar behoren functioneert, ontstaat er een verstoring, welke ziekte kan veroorzaken. Het optreden van een verstoring is een afspiegeling van innerlijke wanorde waaronder de levensenergie te lijden heeft. Hier zien we dus dat een verstoring, van welk lichaamsdeel of aard dan ook, een manifestatie is van een innerlijke verstoring en niet van een lokale aandoening. Het is een uiting van de verstoorde levensenergie. Vanuit dit standpunt moet ziekte beschouwd worden. Bij een homeopathische behandeling maakt men gebruik van een andere bron van dynamische energie, die nagenoeg synchroon werkt aan de verstoorde levensenergie van het lichaam. De homeopathie gebruikt een gelijksoortig middel om genezing tot stand te brengen. De homeopathie is een soort medicinale regulatietherapie, die de tendens tot zelfgenezing van het organisme stimuleert en stuurt.

Uit een onderzoek (2013) Kusum S Chand van The Faculty of Homeopathy is gebleken dat behandeling met homeopathie bij Longtuberculose, naast de standaardbehandeling, de kans op genezing vergroot[9].

De antibiotica resistentie leidt tot verminderde weerstand en mede daardoor tot toename van virussen, bacteriën, infecties en epidemieën.

Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) ofwel Samuel Hahnemann, de grondlegger van de Homeopathie, welke verder in deze scriptie Hahnemann genoemd zal worden, heeft een praktisch systeem van geneesmiddeltoepassing ontwikkeld. De homeopathie betrekt zijn kennis van de werking van geneesmiddelen uit vier bronnen:

  • Geneesmiddelproeven op gezonde mensen

  • Resultaten van toxicologie en farmacologie

  • Toepassing bij zieken

  • Toepassing bij dieren, resultaten van de diergeneeskunde

Hahnemann fundeerde zijn medische systeem op natuurwetten. Hij behandelde zijn patiënten volgens de similiawet – het gelijke zal het gelijksoortige genezen. Hippocrates en Paracelcus hadden hier al ideeën over. De Griekse arts Hippocrates, schreef al voor onze jaartelling over twee geneesmethoden, een daarvan was dat de ziektetoestand kon worden opgeheven door middelen die gelijksoortige verschijnselen opwekten. In de late Middeleeuwen dook dit principe ook weer op bij de Zwitserse arts en scheikundige Paracelsus.

Hahnemann gaf aan deze geneesmethode een concrete invulling en noemde het de similiawet.

Ik zie zelf veel toekomst voor de Homeopathie en het behandelen van infectieziekten, de toenemende antibiotica resistentie in ogenschouw nemend.

Cindy Pergens, Klassiek Homeopaat

www.artemis-homeopathie.nl5. mrt, 2016

http://www.femna40.nl/medisch/bloesem-remedies-vrouw-40plus-femmen-cindy-pergens-homeopaat#.VtrV7X3hAdV